Izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti so način prilagajanja individualnim razlikam in interesom učencev.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Pouk izbirnih predmetov je na urniku eno uro tedensko, razen izbirnega predmeta drug tuj jezik, ki je na urniku dve uri tedensko. Nekatere vsebine npr. turistična vzgoja, lahko potekajo tudi strnjeno izven rednega urnika (izleti, ogledi…).

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko v celoti ali delno oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Vir: Zakon o OŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pripravila: Lara Spinazzola, svetovalna delavka

SEZnAM IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

PredmetRazredŠt. urŠt. ur na teden skupaj
Italijanščina I7.702
Italijanščina II., III8., 9.702
Računalništvo –multimedija 8., 9.351
Računalništvo – računalniška omrežja9.321
Likovno snovanje I.7.351
Likovno snovanje II.8.351
Likovno snovanje III.9.321
Elektrotehnika9.321
Šport za sprostitev7., 8., 9.352
Šport za zdravje7., 8., 9.351
Izbrani šport – nogomet7., 8., 9.352
Ansambelska igra7., 8., 9.351
Astronomija – zvezde in vesolje7., 8., 9.351
Dostopnost