Karierna orientacija

Karierna orientacija se nanaša na sistematično in dosledno razvijanje kompetenc spoznavanja samega sebe, iskanje informacij za informirano odločanje, izbire poklicne poti in načrtovanja ter vodenja kariere (Gregorič in Založnik, 2020), v hitro spreminjajočem se svetu in okoliščinah. V ospredje vse bolj stopa vseživljenjsko učenje in razumevanje, da odločitev za določen poklic Z zavedanjem, da je vpis v srednjo šolo pomembna odločitev, šola z aktivnostmi podpira ter opolnomoči učence in učenke, da je sprejeta odločitev o nadaljnji poti v skladu z njihovimi razvojnimi značilnostmi, zmožnostmi, interesi in cilji, lahko čim bolj avtonomna, kakovostna, odgovorna in premišljena. S tem namenom področja karierne in poklicne orientacije obravnavamo v skladu učnim načrtom, v sklopu učnega procesa, skozi najrazličnejše dejavnosti in aktivnosti, v sodelovanju z zunanjimi partnerji, z učenci od 1. do 9. razreda. Največ aktivnosti tej pomembni temi posvečamo v 8. in 9. razredu.

8. razredu skupaj z učenci in učenkami raziskujemo teme, ki so namenjene dejavnikom poklicnega in kariernega izbora, spoznavanju možnih nadaljnjih izobraževalnih poti in slovenskega izobraževalnega sistema, skupin poklicev in trga dela. V okviru aktivnosti z učenci in učenkami poudarjamo pomen raziskovanja njihovih osebnostnih lastnosti, interesov, zmožnosti in sposobnosti ter spretnosti, kompetenc, nivoja učnih in delovnih navad ter nivoja motivacije za delo in učenje, pomena postavljanja SMART ciljev, poznavanja lastnih ovir in razumevanja priložnosti za razvoj.

Teme karierne orientacije in poklicno svetovanje obravnavamo v okviru pouka, v času nadomeščanj in razrednih ur. V mesecu aprilu bomo izvedli roditeljski sestanek za učenke in učence ter njihove starše na temo Kdo sem in kaj bi rad postal.

9. razredu skupaj z učenci in učenkami še bolj poglobljeno naslavljamo teme s področja karierne in poklicne orientacije, s ciljem sprejemanja odločitve glede vpisa v srednjo šolo. V pomoč pri raziskovanju so nam vprašalnik Kam in kako ter vprašalnik o poklicni poti, individualni razgovori z učenci in učenkami ter starši. Srečujemo se v času nadomeščanj, razrednih ur ter individualno. Na  roditeljskem sestanku predstavimo  mrežo srednjih šol v Severnoprimorski regiji in pogojih za vpis na posamezen program, štipendijsko shemo, rokovnik za vpis v srednjo šolo, pregled trenutnega trga dela in gospodarskih razmer.  Učencem in učenkam sproti posredujemo potrebne informacije o razpisu za vpis, dnevih odprtih vrat in informativnih dnevih, štipendijski shemi, skupaj z njimi izpeljemo vpisni postopek ter izpolnimo prijavnice ter jih obveščamo o morebitnih omejitvah vpisa. Vsem nudimo individualno svetovanje in razgovor.

ROKOVNIK POKLICNEGA SVETOVANJA IN VPISNEGA POSTOPKA

OKTOBER, NOVEMBERM, DECEMBER Predstavitev srednješolskega sistema Vprašalnik o poklicni poti, individualni razgovori z učenciDnevi odprtih vrat srednjih šol v Severno primorski regiji
JANUAR Objava Razpisa za vpis v SŠ in DDRazgovori z učenci in starši v ŠSS (po dogovoru)Roditeljski sestanek za staršeInformativa, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, https://www.informativa.si/
FEBRUAR Informativni dan v srednjih šolah in dijaških domovih
MAREC Prijave na preizkuse posebnih nadarjenosti, posredovanje dokazil za športne oddelke -kjer to zahtevajo srednješolski programi. Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti na srednjih šolah. Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebnih nadarjenosti.
APRIL Prijava za vpis v srednje šolePrijava za vpis v Dijaški dom.Javna objava številčnega stanja prijav (internet).Svetovanje učencem o morebitnem prenosu prijav (OŠ in SŠ).Objava sprememb obsega vpisa (spletna stran MIZŠ).Morebitni prenosi prijav.
MAJ Nacionalno preverjanje znanja (NPZ).Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa.
JUNIJ Razdelitev zaključnih spričeval.Vpis v srednje šole po razporedu šol.Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (internet).Prijava neizbranih kandidatov za 2. krog izbirnega postopka.
JULIJ, AVGUST Objava še prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)Vpis na srednje šole, ki imajo še prosta mesta.Štipendije.


In še nekaj koristnih naslovov:

DOKUMENTI

Objavljen razpis za vpis v srednje šole v šolsko leto 2024/25

Prijavnica za vpis v srednje šole

Opisi poklicev

Dnevi odprtih vrat srednje šole Severno Primorske regije

Dostopnost