Knjižnica

Spremni dopis

Šolska knjižnica Osnovne šole Miren podpira in dopolnjuje vzgojno-izobraževalni proces. Namenjena je potrebam učencev in delavcem šole. Predstavlja pa informacijsko središče, ki je namenjeno izobraževanju, delu in sprostitvi in kot tako omogoča medpredmetno strokovno povezavo med šolskimi vzgojno-izobraževalnimi cilji.

Z enotno strokovno obdelavo gradiva se vključuje v knjižnični informacijski sistem, omogoča pretok informacij ter vzgaja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice.

Knjižničarka v sodelovanju z učitelji izvaja pedagoške ure Knjižnično informacijskih znanj, ki zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij ter spodbujajo motivacijo učencev za branje in učenje.

V šolski knjižnici hranimo, obdelujemo in izposojamo knjižnično gradivo ter uporabniku pri izbiri gradiva svetujemo z referenčnim pogovorom.

Gradivo v knjižnici je prosto dostopno in je postavljeno po UDK sistemu. Knjižnica je polnopravna članica v sistemu COBISS. Spletni katalog je dostopen na na naslednji povezavi: Cobiss+

Številčna oznaka – SIGLA: 55399
Akronim v COBISS.SI: OSAGP


Knjižničarki: Anamarija Velušček Zorzut in Ana Marini

Telefon:  05 77 72 478
e- naslov: anamarija.veluscek-zorzut@os-miren.si

Obvestila

Trenutno ni obvestil

Knjižnični red

Član šolske knjižnice je vsak učenec naše šole in otrok iz vseh oddelkov vrtca, ki sodijo k naši šoli.
Člani šolske knjižnice so tudi vsi delavci naše šole. Na otrokovo ime si lahko izposojajo knjige starši naših učencev. Knjižnica je za starše odprta med popoldanskimi pogovornimi urami.
Učenec ima knjigo izposojeno tri tedne. V dogovoru s knjižničarko lahko tudi več. Knjigo v knjižnico vrnemo nepoškodovano. Izgubljeno knjigo nadomestimo z novo.
Knjige gledamo za mizo in ne med policami.
Enciklopedije, slovarje, kasete, zgoščenke, časnike, revije… praviloma ne izposojam.
V dogovoru z učitelji lahko določeno gradivo tudi fotokopiram.
Za iskanje gradiva za domače naloge, referate, ekskurzije …. glavni odmor ni primeren.
Domačo nalogo pišemo doma ali pa v knjižnici po pouku. Knjižnica ni namenjena prepisovanju domačih nalog.
Časniki, na katere smo naročeni v šolski knjižnici, so namenjeni vsem učencem naše šole, vključno s postri v Pilu.
Igračke si lahko izposodijo le učenci nižjih razredov.
Reklamno gradivo, ki ga lahko vzame vsak obiskovalec knjižnice, je v zabojčku na mizi.
Če skrivate knjige in jih mečete za police, škodite najbolj sebi in svojim sošolcem, saj ne dobite potrebnih informacij.
Strokovna knjižnica je namenjena učiteljem. V dogovoru s knjižničarko se v strokovni knjižnici lahko zadržujejo tudi učenci.
Šolske torbe pustimo na hodniku pred knjižnico.
Storitve šolske knjižnice so enakovredno zagotovljene vsem članom.
Knjižničarka si ne more zapomniti vseh priimkov, imen in evidenčnih številk obiskovalcev.
Knjiga je najbolj zanimiva takrat, ko si zanjo primerno zrel.

Če karkoli potrebuješ – vprašaj!

S kulturnim in strpnim vedenjem bomo dokazali, da smo zreli obiskovalci knjižnice.

Urnik knjižnice

KNJIŽNICA JE ODPRTA VSAK DAN

OD 7.45 DO 14.00

ODPIRALNI ČASOBISK KNJIŽNICE
PONEDELJEK 7.45 do 14.00 12.15 do 13.003. razred
TOREK7.45 do 14.0011.30 do 12.152. razred
12.15 do 13.001. razred
SREDA 7.45 do 14.0012.15 do 13.00 4. razred
ČETRTEK 7.45 do 14.00
PETEK7.45 do 14.009.30 do 10.00Metulji
10.00 do 10.30Pike

Bralna značka

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Prve – Prežihove značke – so bile podeljene maja 1961 na Koroškem. Od začetka devetdesetih let, ko se je gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet, je to tudi njeno geslo. Bralna značka je slovensko gibanje, ki torej že več kot petdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice, hkrati pa je bralna značka kot obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Bralna značka se dogaja na 99 % osnovnih šol v Sloveniji, v tovrstno branje se vključuje kar 55 % osnovnošolcev. Za bralno značko berejo tudi slovenski otroci v slovenskem zamejstvu in na nekaterih območjih v slovenskem izseljenskem prostoru. V zadnjih petnajstih letih se po slovenskih vrtcih in splošnih knjižnicah zelo širi predšolska bralna značka, ki spodbuja predvsem starše, da berejo svojim otrokom v predšolskem obdobju. Ponovno se poraja Bralna značka v srednjih šolah – v obliki bralnih klubov. 17. septembra Bralna značka vsako leto zaznamuje začetek bralnega leta, vsakič nekoliko drugače. Vse bralno dogajanje, ki v dneh okrog 17. septembra poteka po vsej Sloveniji, zadnja leta poimenujemo Bralni maraton. Bralno leto se zaključuje konec šolskega leta.

Bralna značka pripravlja tudi projekt Zlata bralka, Zlati bralec.

V okviru tega projekta dobijo knjižna darila vsi slovenski „zlati bralci”. To so mladi, ki so ves čas osnovne šole sodelovali pri Bralni znački.

Častni pokrovitelj Bralne značke je predsednik Republike Slovenije.

(povzeto po info@bralnaznacka.si)

Zanimanje za Bralno značko je na naši šoli kar veliko. V okviru BZ načrtujemo tudi obiske literarnih ustvarjalcev. Priporočilne sezname BZ učenci dobijo v šolski knjižnici in na naši spletni strani. Seznami so samo priporočilni, kar pomeni, da učenec za BZ lahko pripoveduje tudi druge, za njegovo starostno stopnjo, primerne knjige. Pravi nasvet za »pravo« knjigo pa vedno lahko dobijo v šolski knjižnici.

Na šoli poteka tudi branje za EKO BRALNO ZNAČKO. Podrobnejša navodila predstavijo učencem učitelji pri pouku (geografija) ali razrednih urah, sezname in gradiva pa v šolski knjižnici.

SEZNAM KNJIG ZA BRALNO ZNAČKO

Šolske potrebščine 2023/24

Branje

Interesne dejavnosti

Dostopnost