Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv pravne osebe javnega prava:Osnovna šola Miren Miren 140, 5291 Miren
Telefon: 05 77 72 470
E-naslov: os-miren@os-miren.si
Odgovorna uradna oseba za katalog:Tomaž Krivec, v. d. ravnatelja
Datum prve objave kataloga:12. 11. 2020
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:https://www.os-miren.si

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO)
Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer Lučano Petrovčič.
Posameznik lahko vprašanja, vezana na obdelavo in varovanje osebnih podatkov,
posreduje pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na e-naslov: lucana.petrovcic@os-miren.si ali na tel. št. 05 77 72 470.

Informacije za posameznike

Zakon o varstvu osebnih podatkov

2. Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:Osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu

Naziv: Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu
Naslov: Kostanjevica na Krasu 66, 5296 Kostanjevica na Krasu
Telefon: 05 577 72 490
Elektronski naslov:os-miren.kostanjevica@os-miren.si
Vodja organizacijske enote:Alenka Godnik

Podružnična OŠ Bilje

Naziv: Podružnična OŠ Bilje
Naslov: Bilje 185, 5292 Renče
Telefon: 05 77 72 495
Elektronski naslov:os-miren.bilje@os-miren.si
Vodja organizacijske enote:Nadja Ipavec Fabjan

Enota vrtca Miren

Naziv: Enota vrtca Miren
Naslov: Miren 140, 5292 Miren
Telefon: 05 77 72 472
Elektronski naslov:vrtec.miren@os-miren.si
Vodja organizacijske enote:Vesna Klančič

Enota vrtca Kostanjevica na Krasu

Naziv: Enota vrtca Kostanjevica na Krasu
Naslov: Kostanjevica 66, 5296 Kostanjevica na Krasu
Telefon: 05 77 72 491
Vodja organizacijske enote:Metka Istenič

Enota vrtca Bilje

Naziv: Enota vrtca Bilje
Naslov: Bilje 185, 5292 Renče
Telefon: 05 77 72 496
Vodja organizacijske enote:Adrijana Kodre

Enota vrtca Opatje selo

Naziv: Enota vrtca Opatje selo
Naslov: Opatje selo 9, 5291 Miren
Telefon: 05 77 72 499

Organigram organa

Organigram organaPovezava na ločen dokument:
organigram 1
organigram 2

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Tomaž Krivec
Naziv: Univ. dipl. geograf in SRP pedagog
Funkcija: V. d. ravnatelja Tomaž Krivec
Naslov: Miren 140, 5291 Miren
Telefonska številka:05 77 72 471
Elektronski naslov:tomaz.krivec@os-miren.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o vrtcih
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o plačilih staršev za program v vrtcih
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo
Predpisi EU:Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:Letni delovni načrt
Pravilnik šolskega sklada
Publikacija
Dostopnost