Nadarjeni učenci

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) v 2. členu izpostavlja, da so cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost, tudi izjemno nadarjeni.

V Sloveniji delo z nadarjenimi poteka v skladu s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci devetletne osnovne šole, sprejetim leta 1999, ter Konceptom vzgojno-izobraževalnega dela z nadarjenimi dijaki, sprejetim leta 2007, na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje.

Za identifikacijo nadarjenih uporabljamo razen standardiziranih psiho-diagnostičnih pripomočkov (testi) tudi posebne standardizirane ocenjevalne lestvice za identifikacijo nadarjenih učencev osnovne šole (OLNAD07).

Nadarjeni ali talentirani so tisti otroci, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Pri odkrivanju nadarjenih učencev sodelujejo vsi pedagoški delavci šole, saj le-ti evidentirajo potencialno nadarjene učence od 3. do 9. razreda.

Naš cilj je identifikacija nadarjenih učencev v četrtem razredu devetletke ali kasneje v soglasju s starši in ponudba obogatitvenega programa za nadarjene učence.

Identifikacija nadarjenih učencev zajema poglobljeno in podrobnejšo obravnavo evidentiranih učencev glede na ocene učitelja s pomočjo posebnega ocenjevalnega pripomočka lestvice nadarjenosti, testa sposobnosti in ustvarjalnega mišljenja. Testiranje sposobnosti in ustvarjalnosti izvede in ovrednoti šolski psiholog.

Kot nadarjeni oziroma talentirani so identificirani tisti učenci, ki vsaj na enem od treh kriterijev dosežejo nadpovprečen rezultat – 90 %.

Z namenom razvijanja otrokovih sposobnosti se v soglasju s starši zanje pripravi poseben program in se jih vključi v različne dejavnosti:

  • interesne dejavnosti, dodatni pouk, neobvezni predmeti, izbirni predmeti, sodelovanje na natečajih, razpisih, tekmovanjih, priprava raziskovalnih nalog, sodelovanje na različnih prireditvah in projektih šole;
  • delavnice multisenzornega učenja, asociativnega in lateralnega mišljenja ter delavnice učenja učenja za učence devetošolce v okviru tabora za nadarjene;
  • lahko se izkažejo kot prostovoljci, pomagajo pri številnih akcijah šole in nudijo učno pomoč mlajšim učencem.

Učenci se bodo lahko v zadnjem triletju vključili v delavnice za nadarjene, ki jim bodo posebej predstavljene s strani učiteljev izvajalcev. Ponudili bomo delavnice z različnih področij, tako naravoslovja kot družboslovja.

Ob koncu devetega razreda organiziramo dvodnevni doživljajski tabor za nadarjene učence in učence prostovoljce devetošolce.

Dostopnost