PREDSTAVITEV ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE

Šolska svetovalna služba sodeluje z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in z zunanjimi institucijami pri načrtovanju, spremljanju in vrednotenju razvoja šole.

Spremljamo učence od vstopa v osnovno šolo do zaključka njihovega izobraževanja na šoli in svetujemo pri vpisu v srednjo šolo.

Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe, ki se med seboj prepletajo, so:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalno delo obsega naslednja področja:

 • šolanje,
 • učenje in poučevanje,
 • skrb za šolsko kulturo, vzgojo in klimo,
 • skrb za telesni, osebni in socialni razvoj učenca,
 • karierno orientacijo in
 • reševanje socialno-ekonomskih stisk.

Temeljni cilj šolske svetovalne službe je sodelovati pri vzpostavljanju in vzdrževanju pogojev za vsestranski razvoj vsakega učenca šole.

Šolska svetovalna služba svoje dejavnosti načrtuje in izvaja v skladu s Programskimi smernicami – svetovalna služba v OŠ (1999). Pri delu se ravna po osnovnih načelih svetovanja:

 • prostovoljnost (vsi udeleženci v šoli v svetovalni odnos vstopajo prostovoljno, svetovalni odnos je avtonomna odločitev vseh udeleženih v njem),
 • zaupnost (načelo zaupanja in zaupnostipovedanega v svetovalnem odnosu, ki se pri opravljanju svetovalnega dela v šoli dopolnjuje s pravili varstva osebnih podatkov),
 • dobrobit svetovanca (svetovalni delavec v okviru svojih nalog in strokovnih kompetenc pomaga pri zagotavljanju pogojev za rast in zaščito pravic vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa v šoli).

Posebno skrb namenjamo: učencem s posebnimi potrebami, učencem z učnimi in drugimi težavami, zagotavljanju varnega socialnega okolja, razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav, posvetovanju o vzgoji, razumevanju otrokovega odzivanja ob kritičnih situacijah v šoli in družini, svetovanju pri izbiri programov srednjega izobraževanja in poklica, vodenju postopka vpisa v srednje šole in nadarjenim učencem.

Šolsko svetovalno delo opravljamo:

Šolski svetovalni delavec: pedagog Primož Hvala Kamenšček;

Šolska svetovalna delavka: Sara Gorkič Buljić

Z veseljem prisluhnemo vsem idejam in predlogom učencev in staršem, ki utegnejo prispevati k pestrosti življenje na šoli.

Kontaktni podatki:

mag. Primož Hvala Kamenšček, dipl.uni.ped, prof.soc

telefon: 05 77 72 477

primoz.hvala-kamenscek1@os-miren.si

Sara Gorkič Buljić

sara.gorkic@os-miren.si

telefon: 05 77 72 474

Dostopnost