Štipendije

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije izvaja različne programe štipendiranja. Tako podeljuje Zoisove štipendije, zbira in objavlja seznam kadrovskih štipendij, ki jih prejme s strani delodajalcev, razpisuje različne štipendije za izobraževanje v tujini, in podobno. Dijaki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko pridobijo naslednje štipendije: Zoisove štipendije, kadrovske štipendije, štipendije za deficitarne poklice, državne štipendije, ostale štipendije …

Več o štipendijah: https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

ZOISOVE ŠTIPENDIJE

Zoisove štipendije se dodeljujejo kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti (povezava: www.sklad-kadri.si).

Zoisove štipendije se dodelijo najuspešnejšim vlagateljem vlog, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

 • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek,
 • dosegajo zahtevan šolski uspeh, dosega povprečno oceno najmanj 4,70
 • izpolnjujejo tudi ostale zahtevane pogoje in
 • prehajajo na višjo raven izobraževanja, na kateri Zoisove štipendije še niso prejemali.
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije Republike Slovenije v juniju objavi Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij. Rok za oddajo prijav je do septembra tekočega šolskega leta.
DRŽAVNE ŠTIPENDIJE

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Namenjene so spodbujanju izobraževanja in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev ter vzpostavljanju enakih možnosti za izobraževanje. Štipendije se lahko podelijo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi. Dodeljujejo jih pristojni centri za socialno delo. 

Na področju državnih štipendij se glede na sklenitev štipendijskega razmerja uporabljata dva zakona o štipendiranju, in sicer:

 • ZŠtip (Ur. l. RS, št. 59/07, 63/07 – popr., 40/09, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) za štipendijska razmerja, sklenjena pred 1. januarjem 2014,
 • ZŠtip-1 (Ur. l. RS, št. 56/2013) za štipendijska razmerja, sklenjena po 1. januarju 2014.

Do državne štipendije ste upravičeni dijaki in študenti, ki izpolnjujete naslednje pogoje:

 • ste državljani Republike Slovenije,
 • povprečni mesečni dohodek na osebo v preteklem letu pred vložitvijo vloge ne presega 56 % neto povprečne plače na osebo v istem obdobju.

Pod enakimi pogoji lahko pridobite tudi državno štipendijo za izobraževanje v tujini, če to poteka po javno veljavnem izobraževalnem programu.

Dijaki prvo vlogo za uveljavljanje državne štipendije vložijo v mesecu avgustu.

Od študijskega leta 2014/2015 dalje je možno hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo, in sicer:

–    sofinancirano kadrovsko štipendijo,

–    štipendijo za deficitarne poklice,

–    štipendijami Ad futura za študijske obiske in sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.

Državne štipendije niso združljive s Zoisovo štipendijo.

Podrobne informacije glede pogojev za pridobitev, višine državne štipendije in dodatkov ter trajanja štipendiranja so na voljo na spletni strani sklada.

OBČINSKE ŠTIPENDIJE

Občinske štipendije so štipendije, ki jih razpisujejo nekatere občine za izobraževanje v tujini ali Sloveniji.
Pogoje za pridobitev, višino štipendije in merila za pridobitev določi posamezna občina, ki razpisuje štipendije.
Nekatere občine štipendije razpisujejo v okviru enotnih regijskih štipendijskih shem.
Za informacije glede razpisov občinskih štipendij se obrnite neposredno na svojo občino.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Namen kadrovske štipendije S kadrovskimi štipendijami želimo uskladiti razmerje med ponudbo in potrebami na trgu dela v posamezni regiji. Kadrovska štipendija prinaša štipendistu prvi stik s podjetjem ter delovne izkušnje že tekom šolanja. Posebna prednost pa je v tem, da štipendistu zagotavlja takojšnjo prvo zaposlitev.

Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju. Dijaki se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

 • preko Izmenjevalnice na spletni strani sklada (http://www.sklad-kadri.si/si/izmenjevalnica/), kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
 • na spletnih straneh RRA (regionalnih razvojnih agencij), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
 • objave delodajalcev, ki jih ti naredijo v svojih internih glasilih, na svojih spletnih straneh, v javnih občilih itd. V iskanje kadrovskega štipenditorja je tako smiselno vključiti pregledovanje spletnih strani potencialnih kadrovskih štipenditorjev, javnega sklada in RRA, ter pregledovanje javnih občil oziroma vzpostavitev neposrednega stika z delodajalci.

Razpisi na Goriškem:

Več in podrobneje si lahko preberete na:

Dostopnost